လာရောက်လှူဒါန်းနိုင်သောသွေးလှူပွဲများ

သွေးလှူဒါန်းပွဲများပြုလုပ်လိုပါကအမျိုးသားသွေးဌာနသို့ဆက်သွယ်ပါရန်

Your message has been sent. Thank you.

အမျိုးသားသွေးဌာန

    ational Blood Center Myanmar

N