သင်၏ အကြံပြုချက်များကို လက်ခံပါသည်။

သင်သည် ယခင်က အမျိုးသားသွေးဌာန (သို့) တခြား ဆေးရုံ များတွင် သွေးလှူဖူး ပါသလား။

သင်ယခု အဘယ်ကြောင့် ဆက်မလှူဖြစ်သည်ကို သိခွင့်ပြုပါ။

ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မှုများပေးနိုင်ရန်အတွက် သင်၏ အပြုသဘော ဆောင် သော အကြံပြုချက်များကို လိုအပ် ပါသည်။

အမျိုးသားသွေးဌာန (သို့) တခြားဆေးရုံများတွင် သွေးလှူဒါန်းစဉ် အခက်အခဲ တစုံတရာ ရှိခဲ့ပါသလား။

အကယ်၍ ရှိခဲ့ပါက သွေးလှူရှင်များအတွက် ပိုမိုကောင်း မွန်သော ဝန်ဆောင်မှုများပေးနိုင်ရန် သင်၏ အတွေ့အကြုံ  နှင့် အကြံပြုချက်များ ကို  ကြိုဆိုပါသည်။

Your message has been sent. Thank you for your feedback..

အမျိုးသားသွေးဌာန

    ational Blood Center Myanmar

N